OGŁOSZENIE

aktualizacja: 2013-04-08 16:37:24     nr wiadomości: 19715     przeczytano: 7670     Ilość komentarzy komentarze: 0

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


Powiat Grajewski z  dniem 08.04.2013 r. na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Grajewskim oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie otwartego naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.


Ogłoszenie wraz z Dokumentacją Otwartego Naboru Partnerów zostało umieszczone na stronie internetowej Powiatu Grajewskiego: www.starostwograjewo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl.


Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Otwarty nabór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” do dnia 30.04.2013r. do godz. 10.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój Nr 18- sekretariat. Oferta musi być przygotowana zgodnie z postanowieniami Dokumentacji Otwartego Naboru Partnerów.


Oferty, które zostaną nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane na adres nadawcy.


Kontakt: Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86-273-84-61.

Starosta  Grajewski
Jarosław Augustowski

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.